سخن دبیر کنفرانس

 امروزه درجوامع دانش بنیان، دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع بوده، به نحوی که از تغییر در ارزش های اجتماعی، تا رشد شتابان اقتصادی را شامل می شود و مواردی همچون اشتغال‌زایی، توسعه دانش و فناوری، شناخت و گسترش بازارهای جدید، ساماندهی وبهره گیری اثربخش از منابع، ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و افزایش ثروت در جامعه را دربرمی گیرد. به طور کلی،کارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است که طی دهه های اخیر، جهان اقتصاد وصنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است. اهمیت کارآفرینی و نقش کلیدی آن در پیشرفت جوامع، موجب شده است که اغلب دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بهره گیری از آن را مورد توجه قرار دهند و در این مسیر از طریق تدوین سیاست ها و برنامه های علمی و استراتژی های کاربردی، در راستای بسط و تقویت فرهنگ، روحیه و رفتار کارآفرینی میان آحاد جامعه به طور اعم و دانشجویان و دانشگاهیان به طور اخص تلاش نمایند. کارآفرینان با نوآوری‌ها و دستاوردهای عظیم خود گام‌های مؤثری را در راستای حمایت از کار و کارآفرینی برمی دارند و از آنجایی که قرار دادن تجربیات عملی موجب ایجاد انگیزه مؤثر در افراد و بالاخص دانشجویان می‌شود.این کنفرانس در راستای تکریم و تقدیر از کارآفرینان، ترویج خلاقیت و نوآوری و توسعه فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصه‌های اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی، ارائه راهکارهای عملی ترویج کارآفرینی متناسب با چشم‌انداز 20 ساله، تکمیل و ارتقای فعالیت های  کارآفرینانه، پویاسازی بانک اطلاعات شناسایی کارآفرینان برتر مبتنی بر شاخص‌ها، فراهم‌سازی مقدمات توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی و استمرار بخشیدن به مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در توسعه کارآفرینی و تقدیر از منتخبین برتر برگزار می گردد.

 

                                                                                                                                                                       دکتر یونس وکیل الرعایا

                                                                                                                                                                         دبیر علمی کنفرانس