آدرس دبیرخانه: سمنان، کیلومتر پنج جاده دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، مرکز تحقیقات کارآفرینی


تلفن:   9-33654040-023

ایمیل دبیرخانه:   infoconference1398@gmail.com

Refresh Code