شورای سیاستگذاری
دکتر محمد کریم سهرابی
رئیس شورای سیاستگذاری
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: aaaaaa [at] gmail.com
دبیر کمیته علمی
دکتر یونس وکیل الرعایا
دبیر کمیته علمی و شورای سیاستگذاری
رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی
پست الکترونیکی: younos.vakil [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی
دبیر اجرایی
استادیار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ شهریار،گروه حسابداری و مدیریت، شهریار، ایران
پست الکترونیکی: hosseineslami62 [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر سمیرا نظری قزوینی
عضو کمیته برگزاری
مرکز تحقیقات کارآفرینی،ایده پردازی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: samiraghazvini50 [at] gmail.com
عضو شورای سیاستگذاری
دکتر علی جهان
عضو شورای سیاستگذاری
مدیرکل مجلات، انتشارات، کتابخانه ها و علم سنجی سازمان مرکزیدانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: iranalijahan [at] yahoo.com
دکتر عبدالله خالصی دوست
عضو کمیته علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
پست الکترونیکی: ab.khalesi [at] yahoo.com
دکتر سعید محمدیان
عضو کمیته علمی
ریاست دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان سمنان
پست الکترونیکی: aaaa [at] gmail.com
دکتر اسماعیل غنیان
عضو شورای سیاستگذاری
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
پست الکترونیکی: aaaa [at] gmail.com
دکتر علی اکبر صباغ
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت برق منطقه ای سمنان
پست الکترونیکی: sabbagh1385 [at] yahoo.com
دکترجواد صفائی کوچکسرائی
عضو شورای سیاستگذاری
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مهدیشهر و مرکز شهمیرزاد
پست الکترونیکی: aaaa74 [at] gmail.com
دکتر محسن مسعودیان راد
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی
پست الکترونیکی: aaa2 [at] gmail.com
دکتر سید رضی نبوی چاشمی
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس بنیاد شهید و ایثارگران سمنان
پست الکترونیکی: srazinabavi [at] gmail.com
دکتر مهدی یعقوبی
عضو شورای سیاستگذاری
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: aaa5 [at] gmail.com
سید حسین میرمعینی
عضو شورای سیاستگذاری
مدیریت امور شعب بانک رفاه استان سمنان
پست الکترونیکی: hoseinmirmoeeni [at] gmail.com
دکتر مستور طهرانی
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر نشریه بین المللی منابع انسانی در مدیریت شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری
پست الکترونیکی: tehranishohre [at] gmail.com
دکتر فائزه جهان
عضو کمیته علمی
مدیر گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: 123456 [at] لئشهم.زخئ
دکتر بهناز دهرویه
عضو شورای سیاستگذاری
ریاست مرکز علمی و کاربردی پالنده صاف
پست الکترونیکی: asdfgh [at] gmail.com
مدیر علمی
دکتر علی فائض
مدیر علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
پست الکترونیکی: a_faez78 [at] yahoo.com
مدیر اجرایی
فرهاد مکاری نسب
مدیر اجرایی
دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان سمنان
پست الکترونیکی: fmakarinasab [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر سید عبدالله حیدریه
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: sheydariveh [at] yahoo.com
دکتر خسرو فغانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: eeee [at] yahoo.com
دکتر محمد جواد رضوانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهمیرزاد،
پست الکترونیکی: rezvani57 [at] gmail.com
دکتر احتشام رشیدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: ehtesham.rashidi [at] gmail.com
دکتر زهرا هوشمندنقابی
عضو کمیته علمی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
پست الکترونیکی: houshmand_z [at] yahoo.com
دکتر سید محمد زرگر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: zargar_25 [at] yahoo.com
دکتر محمد همتی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: m.hemati [at] semnaniau.ac.ir
دکتر هادی همتیان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: hemmatian [at] gmail.com
دکتر علی اکبر امین بیدختی
عضو کمیته علمی
رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: eti849 [at] yahoo.com
دکتر نقی فاضلی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: fazeli.n [at] gmail.com
دکتر فرشاد فائزی رازی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: f.faezi [at] semnaniau.ac.ir
دکتر ابوالفضل دانایی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: danei11 [at] yahoo.com
دکتر مسعود میرزاپور
عضو کمیته علمی
دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: mirzapourmasoud0 [at] gmail.com
دکتر محمد روحانی
ریاست بسیج اساتید دانشگاه آزاد واحد سمنان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: qqq456 [at] gmail.com
دکتر فاطمه صمدی
عضو کمیته علمی
ذانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
پست الکترونیکی: aaaaa654 [at] gmail.com
دکتر مریم آقایی بجستانی
عضو کمیته علمی
دانشیار واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: zzz123 [at] gmail.com
دکتر محمدرضا شهاب
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آراد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: mrshahab38 [at] yahoo.com
فرشاد اقوامی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: aghwami [at] yahoo.com
تلفن: +98-9121315653
دکترمرضیه ابراهمی شقاقی
عضو کمیته علمی
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ شهریار،
پست الکترونیکی: marzi.ebrahimi [at] gmail.com
دکتر حمید قارزی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پست الکترونیکی: ha.gharzi [at] gmail.com
دکتر احمد بیدی
عضو کمیته علمی
دنشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
پست الکترونیکی: ahbd54 [at] gmail.com
دکتر عباس اسدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: marketingasadi [at] gmail.com
دکتر علیرضا زمانیان
عضو کمیته علمی
استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
پست الکترونیکی: zamanianbye [at] gmail.com
دکتر موسی احمدزاده
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
وب سایت: www.iauqeshm.ac.ir/Main/Home/Indexfa
پست الکترونیکی: moosa.amz [at] gmail.com
دکتر علی خوزین
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، ایران
پست الکترونیکی: khozain [at] yahoo.com
دکتر محمد پور احتشام
عضو کمیته علمی
أانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پست الکترونیکی: 123456 [at] gmail.com
کمیته داوران
دکتر رضا زیاری
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: reziyari [at] gmail.com
دکتر مریم خوشنویس
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: ee [at] yahoo.com
دکتر سمیه مومنی
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: aaa8 [at] gmail.com
دکتر آرزو خسروانی
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: a.khosravani55 [at] yahoo.com
دکتر فاطمه مجیدی
کمیته داوران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: mailto:fateme.majidi [at] ut.ac.ir
تلفن: 09127633228
کمیته علمی
دکتر اعظم پاک خصال
عضو کمیته علمی
دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: az.pakkhesal [at] gmail.com
دکتر حسین بدیعی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پست الکترونیکی: badiei [at] iau.ac.ir
دکتر امیر رضا کیقبادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وب سایت: faculty.iauctb.ac.ir/a-keyghobadi-manage/fa
پست الکترونیکی: a.keyghobadi [at] iauctb.ac.ir
تلفن: 00000000
دکتر علی اسماعیل زاده مقری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وب سایت: eco.iauctb.ac.ir/fa/page/1952/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
پست الکترونیکی: ali.esmaelzadeh [at] iauctb.ac.ir
دکتر مرجان دامن کشیده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وب سایت: faculty.iauctb.ac.ir/m-damankeshideh-eco/fa
پست الکترونیکی: mar.daman_keshideh [at] iauctb.ac.ir
تلفن: 00000000
دکتر احممد یعغوب نژاد
عضو کمیته علمی
عضو هأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وب سایت: faculty.iauctb.ac.ir/a-yaghoobnezad-account/fa
پست الکترونیکی: ahm.yaghobnezhad [at] iauctb.ac.ir
دکتر سید محمد رضا خلیل زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه لامعی گرگانی
پست الکترونیکی: reza.khalilzade [at] yahoo.com
تلفن: 00000000
دکتر حسین آریایی نژاد
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
پست الکترونیکی: aryaei2013 [at] yahoo.com
تلفن: 00000000
دکتر مریم بخارائیان
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
پست الکترونیکی: .............. [at] yahoo.com
تلفن: 00000000
دکتر مجید اشرفی
عضو کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
پست الکترونیکی: ---.............. [at] yahoo.com
تلفن: 00000000
دکتر ابراهیم عباسی
عضو کمیته علمی
استاد تمام گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا تهران
پست الکترونیکی: abbasiebrahim2000 [at] yahoo.com
تلفن: 00000000
دکتر پرویز سعیدی
عضو کمیته علمی
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
پست الکترونیکی: dr.parvizsaeedi [at] yahoo.com
تلفن: 00000000
کمیته علمی
دکتر عباس ثابت
عضو کمیته علمی همایش
استادیار گروه مدیریت موسسه اموزش عالی آپادانا
پست الکترونیکی: dr.sabet [at] apadana.ac.ir
دکتر سعید مشایخی فرد
عضو کمیته علمی همایش
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
پست الکترونیکی: mashayekhi_fard [at] yahoo.com
تلفن: 00000000000