شورای سیاستگذاری
دکتر عبدالله خالصی دوست
رئیس
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
پست الکترونیکی: ab.khalesi [at] yahoo.com
دکتر مهدی سلطانی فر
عضو شورای سیاستگذاری
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
پست الکترونیکی: head [at] msh-iau.ac.ir
دکترجواد صفائی کوچکسرائی
عضو شورای سیاستگذاری
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز شهمیرزاد
پست الکترونیکی: aaaa74 [at] gmail.com
دکتر عبدالعزیز پقه
عضوشورای سیاستگذاری
ریاست دانشگاه آزاد واحد آق قلا
پست الکترونیکی: qqqq [at] gmail.com
دکتر قربانیان
عضو شورای سیاستگذاری
ریاست ذانشگاه جامع علمی و کاربردی استان سمنان
پست الکترونیکی: aaaa89 [at] gmail.com
دکتر علی جهان
عضو شورای سیاستگذاری
مدیرکل مجلات، انتشارات، کتابخانه ها و علم سنجی سازمان مرکزیدانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: iranalijahan [at] yahoo.com
دکتر یونس وکیل الرعایا
دبیر کمیته علمی و دبیر شورای سیاستگذاری
مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی
پست الکترونیکی: younos.vakil [at] gmail.com
دکتر اسماعیل غنیان
عضو شورای سیاستگذاری
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
پست الکترونیکی: aaaa [at] gmail.com
دکتر علی اکبر صباغ
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت برق منطقه ای سمنان
پست الکترونیکی: sabbagh1385 [at] yahoo.com
علی اصغر جمعه ای
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معائن و کشاورزی سمنان
پست الکترونیکی: aaa7 [at] gmail.com
دکتر مهدی جمال
عضو شورای سیاستگذاری
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان
پست الکترونیکی: mahdijamal77 [at] yahoo.com
سرکار خانم مهندس فاطمه منصوری
عضو شورای سیاستگذاری
مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان
پست الکترونیکی: aaaa94 [at] gmail.com
دکتر محسن مسعودیان راد
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی
پست الکترونیکی: aaa2 [at] gmail.com
دکتر سید رضی نبوی چاشمی
عضو شورای سیاستگذاری
بنیاد شهید و ایثارگران
پست الکترونیکی: srazinabavi [at] gmail.com
دکتر محمد علی شریعت
عضو شورای سیاستگذاری
شرکت تولیدی شیمیایی کلران
پست الکترونیکی: aaa56 [at] gmail.com
دکتر مهدی یعقوبی
عضو شورای سیاستگذاری
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: aaa5 [at] gmail.com
دکتر محمد جواد رضوانی
عضو شورای سیاستگذاری
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهمیرزاد،
پست الکترونیکی: rezvani57 [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر احتشام رشیدی
دبیر کمیته اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: ehtesham.rashidi [at] gmail.com
دکتر علی فائض
مدیر اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
پست الکترونیکی: a_faez78 [at] yahoo.com
فرهاد مکاری نسب
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان سمنان
پست الکترونیکی: fmakarinasab [at] gmail.com
سرکار خانم فاطمه همتی
عضو کمیته اجرایی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان
پست الکترونیکی: rs.hemati [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر خسرو فغانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: eeee [at] yahoo.com
دکتر سید عبدالله حیدریه
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: sheydariveh [at] yahoo.com
دکتر محمد همتی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: m.hemati [at] semnaniau.ac.ir
دکتر سید محمد زرگر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: zargar_25 [at] yahoo.com
دکتر علی اکبر امین بیدختی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: eti849 [at] yahoo.com
دکتر هادی همتیان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: hemmatian [at] gmail.com
دکتر فرشاد فائزی رازی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: f.faezi [at] semnaniau.ac.ir
دکتر ابوالفضل دانایی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: danei11 [at] yahoo.com
دکتر نقی فاضلی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: fazeli.n [at] gmail.com
دکتر محمدرضا شهاب
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آراد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: mrshahab38 [at] yahoo.com
دکتر حسین اسلامی مفید آبادی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهز
پست الکترونیکی: hosseineslami62 [at] gmail.com
دکتر فاطمه صمدی
عضو کمیته علمی
ذانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
پست الکترونیکی: aaaaa654 [at] gmail.com
دکتر لیلا سعدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
پست الکترونیکی: 12312 [at] gmail.com
دکتر حمید قارزی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پست الکترونیکی: ha.gharzi [at] gmail.com
دکتر صدیقه طوطیان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
پست الکترونیکی: aaa458 [at] gmail.com
دکتر محمد پوراحتشام
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پست الکترونیکی: ampoor59 [at] gmail.com
اعضای مشورتی بین المللی
دکتر سعید کامیابی
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: saeidkamyabi [at] gmail.com
فرشاد اقوامی
عضو کمیته بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: aghwami [at] yahoo.com
تلفن: +98-9121315653
کمیته داوران
دکتر قاسم پروری نژاد
عضو و رئیس کمیته داوری
علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد صنعتی، دانشگاه سمنان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مهدیشهر
پست الکترونیکی: ghparvarinezhad [at] gmail.com
دکتر رضا زیاری
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: reziyari [at] gmail.com
دکتر مریم خوشنویس
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: ee [at] yahoo.com
دکتر آرزو خسروانی
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: a.khosravani55 [at] yahoo.com
دکتر سمیه مومنی
عضو کمیته داوری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: aaa8 [at] gmail.com
دکتر طاهره حدادی
عضو کمیته داوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: aaaa78 [at] gmail.com
دکتر محمد طلوع عسگری
کمیته داوران
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: m.asgary28 [at] gmail.com