پوستر چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی ، مدیریت کسب وکار
1401-02-01
پوستر چهارمین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی ، مدیریت کسب وکار

پوستر