پوستر نخستین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی ، مدیریت کسب وکار، اقتصاد و توسعه
1398-01-20
پوستر نخستین کنفرانس ملی مطالعات جدید در کارآفرینی ، مدیریت کسب وکار، اقتصاد و توسعه

پوستر