20 دی ماه 1398

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله

1 بهمن 1398

اعلام نتایج بررسی چکیده

2 بهمن ماه 1398

ثبت نام کنفرانس

23 بهمن ماه 1398

آخرین ارسال اصل مقاله

30 بهمن ماه 1398

اعلام نتایج بررسی اصل مقاله

7 اسفند ماه 1398

ثبت نهایی کنفرانس

14 اسفند ماه 1398

زمان برگزاری کنفرانس