30 بهمن ماه 1398

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله

   

 

 

30 بهمن ماه 1398

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله

5 اسفند ماه 1398

اعلام نتایج بررسی اصل مقاله

7 اسفند ماه 1398

ثبت نهایی کنفرانس

14 اسفند ماه 1398

زمان برگزاری کنفرانس